Home - Interpeace : Interpeace
Home - Interpeace : Interpeace
Home - Interpeace : Interpeace

ΟΠΕΚ παρουσίαση - Αςφάλεια και Εγγυιςεισ: ςτην Επίλυςη του Κυπριακοφ

February 17, 2011

This presentation highlights the survey findings on the security and guarantees issue. The presentation was given at a public event in Nicosia on 17 February 2011. The event was organized by OPEK and ELIAMEP with the support of the EC Representation in Cyprus.