Home - Interpeace : Interpeace
Home - Interpeace : Interpeace
Home - Interpeace : Interpeace

Overcoming exclusion in Sweden through dialogue

June 3, 2016
Est. Reading: 4 minutes
Photo credit: Swedish Television Program - Agenda

On 22 May, Interpeace’s Local Facilitator in Sweden, Tomas Amanuel participated in a debate on Swedish Television’s Agenda program with Interior Minister Anders Ygeman and Centre Party Leader Annie Lööf to discuss the efforts needed to address increasing crime in Stockholm’s marginalized suburbs.

To reduce crime, the Government is seeking to put new resources in place by strengthening police presence in the suburbs. Minister Ygeman pointed to the need of getting better at crime prevention. Annie Lööf agreed that more police officers are needed but that crime prevention measures must be combined with investment in education, jobs and housing.

Tomas Amanuel from Interpeace stressed the importance of strengthening dialogue with those who live in the suburbs and people most affected by the problems. In order for any efforts to be effective and lasting, decision-makers need to understand the challenges from the perspective of the residents and involve them in the discussion on what solutions are needed. The police have an important role to play but in order to solve the problem of social exclusion in the long term, cooperation between local actors is critical, and major social investments in education and job opportunities for young people are needed.

When posed the question: “Do you think there is a plan today and that the politicians have a plan to overcome exclusion and criminality in these areas?” Tomas replied:

"I have lived in Tensta for 26 years and worked for over 5 years with young people in Tensta. […]What I think should be done is to involve people from these areas and find out what their real needs are."

Tomas is part of Interpeace’s team leading an initiative on the challenges to social inclusion in Sweden. The pilot, which started in the Stockholm suburb of Tensta in 2013 has now expanded to involve other areas in Stockholm, Malmö and Luleå. The dialogue and consultations that were carried out in these communities shed light on what inclusion means for different groups in Swedish society. Interpeace’s work in Sweden aims to bring the voices of local communities closer to the decision-makers and to the broader society. To that end, the project will be launching an awareness-raising campaign to highlight the importance of inclusive societies and the need to foster interactions between people and communities in Sweden.

Here you can watch the full interview with Tomas (in Swedish) starting 22:48 minutes into the program.

Tomas Amanuel was also interviewed by the Dag Hammarskjöld Foundation in an inspiring Q&A about the power of dialogue when engaging youth. Read blog article here.

 

 

Vikten av dialog för att motverka utanförskap i Sverige

Den 22a maj deltog Interpeace’s Tomas Amanuel i en debatt i SVTs Agenda tillsammans med Inrikesminister Anders Ygeman och Centerpartiets partiledare Annie Lööf för att diskutera vilka insatser som krävs för att bekämpa den växande kriminaliteten i Stockholms marginaliserade förorter.

För att minska brottsligheten satsar regeringen nu resurser på att stärka polisens närvaro i förorten. Anders Ygeman pekade på behovet av att bli bättre på arbeta med att förebygga brott i förorterna. Annie Lööf höll med om att det krävs fler poliser men att brottsförebyggande åtgärder måsta kombineras med satsningar på utbildning, jobb och bostäder.

Tomas Amanuel från Interpeace betonade vikten av att stärka dialogen med de som bor i förorten och de som drabbas hårdast av problemen. För att satsningarna ska vara effektiva och hållbara måste beslutsfattare förstå utmaningarna från de boendes perspektiv och involvera dem i diskussionen om vilka lösningar som behövs. Polisen har en viktig roll att spela men för att lösa det centrala problemet med socialt utanförskap på lång sikt krävs samarbete mellan lokala aktörer liksom stora sociala satsningar på utbildning och arbetstillfällen för unga.

På frågan: - Tycker du att det finns en plan idag och att politikerna har en plan för hur man ska bryta utanförskapet och kriminaliteten i de här områdena? Svarade Tomas:

”Jag har bott i Tensta i 26 år och jobbat i över 5 år med ungdomar i Tensta [...] Det jag tycker man ska göra är att involvera människor från dessa områden och ta reda på vad deras verkliga behov är.”

Tomas är en av dem som lett Interpaces initiativ kring utmaningarna för social integration i Sverige. Pilotprojektet som startade i Stockholmsförorten Tensta 2013 har nu utvidgats till att involvera fler områden i Stockholm, Malmö och Luleå. Dialog och konsultationer som genomförts med allmänheten i dessa områden har belyst vad inkludering innebär för olika grupper i det svenska samhället. Interpeace arbete i Sverige syftar till att föra allmänhetens röster närmare politiker och beslutsfattare. För detta ändamål kommer projektet att lansera en informationskampanj som betonar vikten av ett inkluderande samhälle och behovet av att främja möten i samspelet mellan människor och lokalsamhällen i Sverige.

Här kan du se hela intervjun med Tomas som startar 22.48 minuter in i programmet.

Tomas Amanuel har också intervjuats av Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Det blev ett inspirerande blogginlägg om kraften av dialog som ett verktyg för att engagera ungdomar i frågor som rör inkludering och social förändring. Här kan du läsa hela intervjun med Tomas.