ΟΠΕΚ παρουσίαση – Αςφάλεια και Εγγυιςεισ: ςτην Επίλυςη του Κυπριακοφ

Type: PDF Size: 1Mb Published: février 17, 2011

This presentation highlights the survey findings on the security and guarantees issue. The presentation was given at a public event in Nicosia on 17 February 2011. The event was organized by OPEK and ELIAMEP with the support of the EC Representation in Cyprus.